Regulamin serwisu Fullprogress

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Poniższy regulamin („Regulamin”) został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i określa zasady korzystania z serwisu fullprogress.com  (zwanych dalej jako „Serwis”).

2.Serwis jest prowadzony przez Karola Kordzińskiego, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem regon  147122232 („Usługodawca”). Usługodawca jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usług w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3.Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może odsłuchiwać i nabywać oferowane w nim nagrania lub inne treści elektroniczne („Produkt”) w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich na zasadach określonych w Licencji Użytkownika.

4.Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Karola Kordzińskiego i podlegają ochronie prawnej.

 

2 ZAWARCIE UMOWY I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA W FORMULARZU REJESTRACYJNYM

 

1.Zawarcie umowy o świadczenie Usług między Usługodawcą a użytkownikiem („Umowa”) następuje poprzez akceptację Regulaminu i/lub prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego („Rejestracja”). Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane użytkownika są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („Podstawowe Dane Osobowe”). Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub podania przez tego użytkownika Podstawowych Danych Osobowych bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych. 

2.Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych. 

3.Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracyjnym użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usług, a także do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przekazane Usługodawcy. Po zakończeniu świadczenia Usług, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Poprzez oznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy Rejestracji do Serwisu, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę usług objętych niniejszym Regulaminem. 

5.W związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane należące do Podstawowych Danych Osobowych:

a)nazwa użytkownika

b)adres e-mail,

c)hasło dostępu do Konta (zgodnie z punktem 3 poniżej).

d)  kod pocztowy

6.Po zakończeniu Rejestracji użytkownik może w każdym czasie wyrazić lub odwołać zgodę, o której mowa w pkt. 2 pkt. 3 i 4 poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną do Działu Pomocy i Obsługi Klienta Usługodawcy na adres kontakt@fullprogress.com

7.Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że z uwagi na charakter Usług świadczonych przez Usługodawcę, nie może od umowy odstąpić, a jedynie ją rozwiązać na zasadach określonych  Punkcie. 8 podpunkt 1.

 

3 KONTO UŻYTKOWNIKA

 

1.W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu mail, podanego w formularzu rejestracyjnym („Konto”). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym i umożliwia mu dokonywanie zakupów, przechowywanie, odsłuchiwanie i pobieranie zamówionych Produktów. 

2.W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

3.Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła, które użytkownik ustala we własnym zakresie podczas Rejestracji w Serwisie. Login do systemu to nazwa użytkownika podana podczas Rejestracji. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, wówczas po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy, użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas Rejestracji w Serwisie.

4.Konto jest niezbywalne.

5.Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.

6.Użytkownik zobowiązuję się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

7.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo autorskie”).

8.Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

 

4 UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1.Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i blokad w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu. 

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym użytkownika.

4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu Usług, o których mowa w punkcie  4 podpunkt 1, 2 i 3.

5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie (świadczenie) Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. 

6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie (świadczenie) Usług, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu.

7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.

8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w ramach korzystania z Usług.

9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie loginu lub hasła użytkownika umożliwiającego korzystanie z Serwisu oraz za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

5 ZAMÓWIENIE

 

1.Złożenie zamówienia następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia. 

2.Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto. 

3.Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności dla danego zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie. 

4.Po wyborze sposobu płatności, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu lub regulaminach świadczenia usług przez te podmioty („Podmiot świadczący usługi płatnicze”).

5.Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

6.Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

 

6 DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1.Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem autorskim.

2.Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów nieupoważnionym osobom trzecim, a także dbania o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w taki sposób, że będą miały możliwość je powielać, dystrybuować odpłatnie lub nieodpłatnie albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw.

3.W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w pkt. 6 podpunkt 2, Usługodawca wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Usługodawca może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danego Produktu.

4.Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.

 

7 REKLAMACJE

 

1.Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem w formie pisemnej z dopiskiem "Reklamacja” na adres korespondencyjny Usługodawcy: Karol Kordziński, ul.Dzika 41a/93 05-091 Ząbki, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@fullprogress.com

2.Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas Rejestracji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

3.Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami audialnymi oraz fakt, że po nabyciu Produktu następuje jego instalacja na odpowiednim informatycznym nośniku danych, użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

8 ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1.Rozwiązanie Umowy przez użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Usługodawcy: Karol Kordziński, ul.Dzika 41a/93 05-091 Ząbki, oraz jego kopii drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej. Użytkownik powinien załączyć żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych. W przypadku złożenia przez użytkownika oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Usługodawcy oświadczenia złożonego w formie pisemnej i wysłanego za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres Usługodawcy.

2.Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę nastąpi, jeżeli użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery Serwisu. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3.Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę.

4.Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na podmiot powiązany z Usługodawcą.

 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Regulamin będzie dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz w Serwisie.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie regulamin i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu

 

Polityka prywatności

 

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą Serwisu fullprogress.com

 

Pliki cookie

Jeśli korzystasz z usług Serwisu fullprogress.com za pośrednictwem przeglądarki sieci Web, umieścimy na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, którego w tym celu używasz, jeden lub więcej plików „cookie”. Cookie to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem fullprogress.com, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. Cookie w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

Przykładowo Serwis fullprogress.com używa pliku cookie z unikatowym identyfikatorem Użytkownika, pozwalającym na rozpoznanie Użytkownika przy kolejnej wizycie w naszym serwisie. Możemy także ustawić inne pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest:

•    dostosowywanie prezentowanych treści informacyjnych;

•    przechowywanie preferencji i ustawień Użytkownika;

•    zachowanie informacji o logowaniu i uwierzytelnianiu;

•    zbieranie statystyki odwiedzin witryny.

 

Jak kontrolować pliki cookie:

•    większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki;

•    jeśli zgodzisz się na przyjmowanie plików cookie, zawsze możesz je później usunąć.

 

Należy wziąć pod uwagę, że jeśli Użytkownik wybierze usunięcie plików cookie, wszystkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie zostaną usunięte i mogą wymagać ponownego utworzenia.

 

Ochrona prywatności

 

Karol Kordziński. szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników, dlatego wszelkie uzyskane informacje są przechowywane z największą starannością i nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Informacje uzyskane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pole oświadczenia, w którym osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie przez Karol Kordzińskiego jej danych osobowych. Wyrażenie takiej zgody jest wymagane przez przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

Celem zbierania i przechowania informacji zawartych w logach systemowych oraz w formularzu rejestracyjnym jest lepsze dostosowanie serwisu fullprogress.com do potrzeb użytkowników, a także do generowania raportów statystycznych.

 

Przetwarzając dane osobowe, Karol Kordziński. dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić dane osobowe wszystkich użytkowników. W tym celu stosuje odpowiednie procedury i środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Procedury te oraz rodzaj gromadzonych danych zostały zarejestrowane w biurze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Karol Kordziński nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych użytkownika. Jedynie zestawienia statystyczne sporządzane na podstawie uzyskanych informacji, mogą być przekazywane osobom trzecim. Nie będą one jednak zawierały żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

 

Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest Karol Kordziński. Dane osobowe podane przez Użytkowników Serwisu fullprogress.com będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług oraz realizacji zobowiązań zawartych w Regulaminie.;